Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

1. Progrés Social

1.1 Igualtat i diversitat

1.1.01 Garantir els drets de les dones i el col·lectiu LGTBI+, així com la seva seguretat. (3)

1.1.02 Promocionar els mecanismes de participació en perspectiva de gènere i diversitat sexual que permetin fer visibles els diferents col·lectius feministes i LGTBI+. (3)

1.1.03 Incloure perspectiva de gènere i diversitat sexual i de gènere en l'àmbit de la salut. (2)

1.1.04 Aplicar la visió de gènere en l’urbanisme i les actuacions urbanes. (1)

1.1.05 Oferir una atenció integral per a totes aquelles persones víctimes de violència, treballant tant a nivell preventiu com en el seu procés de recuperació. (4)

1.1.06 Fer de Reus una ciutat accessible i inclusiva per a les persones amb discapacitats en tots els seus àmbits. (2)

1.2 Cicle de vida (infància, joventut i persones grans)

1.2.01 Posar les famílies al centre de les polítiques de ciutat. (3)

1.2.02 Fomentar la parentalitat positiva i donar orientació i suport a les famílies. (3)

1.2.03 Vetllar per la igualtat d’oportunitats dels infants i adolescents. (4)

1.2.04 Afavorir l’empoderament dels i les joves i la generació d’iniciatives d’oci i lleure saludables. (5)

1.2.05 Augmentar les accions, serveis i recursos enfocats a l’emancipació juvenil. (5)

1.2.06 Desenvolupar polítiques de joventut. (3)

1.2.07 Desenvolupar polítiques d’envelliment actiu. (5)

1.2.08 Garantir l’atenció social a les persones grans, en funció de la seva situació personal, social i de salut, afavorint la permanència al seu entorn el màxim temps possible. (3)

1.2.09 Garantir una millor atenció a les persones en situació de dependència i donar suport a les persones cuidadores. (1)

1.3 Cohesió social i benestar

1.3.01 Fomentar el treball comunitari per a la inclusió social de totes les persones de la ciutat. (8)

1.3.02 Facilitar a la ciutadania l’atenció social bàsica respectant les seves necessitats i tenint en compte les potencialitats de les persones ateses. (3)

1.3.03 Donar una resposta integral a les necessitats bàsiques d’alimentació i d’allotjament temporal d’urgència. (4)

1.3.04 Garantir els subministraments bàsics a la ciutadania ajustant la despesa als seus ingressos. (3)

1.3.05 Impulsar l'ús del català com a llengua de cohesió social i de relació entre l'administració i la ciutadania. (4)

1.3.06 Promoure i gestionar el voluntariat. (2)

1.3.07 Fomentar la cooperació al desenvolupament, l’ajuda humanitària i la sensibilització ciutadana. (4)

1.4 Participació

1.4.01 Garantir els drets de la ciutadania en matèria de participació ciutadana. (5)

1.4.02 Fomentar la cultura participativa i democràtica. (5)

1.4.03 Dinamitzar el territori a través del foment de la participació ciutadana. (3)

1.4.04 Impulsar la participació ciutadana en el Pressupost Municipal. (3)

1.4.05 Incentivar la participació de les entitats de l’àmbit de la solidaritat i la cooperació internacional per tal de fomentar l’educació per al desenvolupament i la sensibilització ciutadana. (2)

1.4.06 Ampliar la xarxa de Centres Cívics a zones especialment sensibles de la ciutat. (1)

1.4.07 Adaptar els Centres Cívics a la nova realitat social. (3)

1.4.08 Implicar l'Arxiu Municipal en el teixit social de la ciutat. (3)

1.5 Salut en totes les polítiques

1.5.01 Augmentar i millorar les actuacions adreçades a la promoció i protecció de la salut. (8)

1.5.02 Crear nous espais i instruments que permetin adaptar-se a un model basat en els determinants socials de la salut. (7)

1.5.03 Millorar la coordinació de tots els actors implicats a Reus Ciutat Saludable. (4)

1.5.04 Promoure l'empoderament de les persones i de les comunitats pel que fa la seva pròpia salut. (3)

1.5.05 Reordenar el mapa sanitari local per garantir una bona qualitat del servei. (3)

1.6 Educació

1.6.01 Impulsar Reus com a ciutat educadora. (9)

1.6.02 Fomentar la igualtat d'oportunitats i equitat en l'àmbit educatiu. (4)

1.6.03 Vetllar per una escolarització equilibrada en tots els centres i nivells educatius de la ciutat. (3)

1.6.04 Millorar la gestió i l'estat dels edificis d'ús educatiu. (1)

1.7 Cultura

1.7.01 Promoure un model cultural basat en la participació. (2)

1.7.02 Establir una programació anual estable. (6)

1.7.03 Consolidar i ampliar els públics assistents als teatres de Reus. (2)

1.7.04 Fomentar la creació artística. (9)

1.7.05 Promoure projectes educatius i formació al voltant de les arts escèniques i altres expressions culturals. (4)

1.7.06 Fomentar la lectura. (3)

1.7.07 Fomentar l'ús de les biblioteques i apropar-les a la ciutadania. (3)

1.7.08 Millorar i consolidar les diferents festes populars de la ciutat. (4)

1.7.09 Vetllar pel foment i manteniment de la Festa Major per tal de conservar la seva essència. (3)

1.7.10 Potenciar el coneixement cultural de la ciutat a través de les fonts de l’Arxiu Municipal. (4)

1.7.11 Ser catalitzadors de tota l'activitat cultural de la ciutat. (2)

1.7.12 Millorar l'estat i la gestió dels equipaments i espais culturals, facilitant la seva accessibilitat. (9)

1.7.13 Ampliar i millorar la xarxa de biblioteques. (3)

1.7.14 Millorar el finançament extern de les activitats culturals. (2)

1.7.15 Enfortir la imatge cultural de la ciutat a través de les noves eines de màrqueting i difusió. (3)

1.8 Esports

1.8.01 Definir una xarxa bàsica d'instal·lacions esportives a la ciutat. (2)

1.8.02 Potenciar les instal·lacions esportives de proximitat. (7)

1.8.03 Promoure l’esport per a tothom. (5)

1.8.04 Potenciar l'esport de base. (2)

1.8.05 Enfortir el sistema esportiu local. (2)