Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

1. Progrés Social

1.1 Igualtat i diversitat

1.1.01 Garantir els drets de les dones i el col·lectiu LGTBI+, així com la seva seguretat. (0)

1.1.02 Promocionar els mecanismes de participació en perspectiva de gènere i diversitat sexual que permetin fer visibles els diferents col·lectius feministes i LGTBI+. (1)

1.1.03 Incloure perspectiva de gènere i diversitat sexual i de gènere en l'àmbit de la salut. (1)

1.1.04 Aplicar la visió de gènere en l’urbanisme i les actuacions urbanes. (1)

1.1.05 Oferir una atenció integral per a totes aquelles persones víctimes de violència, treballant tant a nivell preventiu com en el seu procés de recuperació. (1)

1.1.06 Fer de Reus una ciutat accessible i inclusiva per a les persones amb discapacitats en tots els seus àmbits. (1)

1.2 Cicle de vida (infància, joventut i persones grans)

1.2.01 Posar les famílies al centre de les polítiques de ciutat. (1)

1.2.02 Fomentar la parentalitat positiva i donar orientació i suport a les famílies. (1)

1.2.03 Vetllar per la igualtat d’oportunitats dels infants i adolescents. (1)

1.2.04 Afavorir l’empoderament dels i les joves i la generació d’iniciatives d’oci i lleure saludables. (1)

1.2.05 Augmentar les accions, serveis i recursos enfocats a l’emancipació juvenil. (1)

1.2.06 Desenvolupar polítiques de joventut. (1)

1.2.07 Desenvolupar polítiques d’envelliment actiu. (1)

1.2.08 Garantir l’atenció social a les persones grans, en funció de la seva situació personal, social i de salut, afavorint la permanència al seu entorn el màxim temps possible. (1)

1.2.09 Garantir una millor atenció a les persones en situació de dependència i donar suport a les persones cuidadores. (1)

1.3 Cohesió social i benestar

1.3.01 Fomentar el treball comunitari per a la inclusió social de totes les persones de la ciutat. (1)

1.3.02 Facilitar a la ciutadania l’atenció social bàsica respectant les seves necessitats i tenint en compte les potencialitats de les persones ateses. (1)

1.3.03 Donar una resposta integral a les necessitats bàsiques d’alimentació i d’allotjament temporal d’urgència. (1)

1.3.04 Garantir els subministraments bàsics a la ciutadania ajustant la despesa als seus ingressos. (1)

1.3.05 Impulsar l'ús del català com a llengua de cohesió social i de relació entre l'administració i la ciutadania. (1)

1.3.06 Promoure i gestionar el voluntariat. (1)

1.3.07 Fomentar la cooperació al desenvolupament, l’ajuda humanitària i la sensibilització ciutadana. (1)

1.4 Participació

1.4.01 Garantir els drets de la ciutadania en matèria de participació ciutadana. (1)

1.4.02 Fomentar la cultura participativa i democràtica. (1)

1.4.03 Dinamitzar el territori a través del foment de la participació ciutadana. (1)

1.4.04 Impulsar la participació ciutadana en el Pressupost Municipal. (1)

1.4.05 Incentivar la participació de les entitats de l’àmbit de la solidaritat i la cooperació internacional per tal de fomentar l’educació per al desenvolupament i la sensibilització ciutadana. (1)

1.4.06 Ampliar la xarxa de Centres Cívics a zones especialment sensibles de la ciutat. (1)

1.4.07 Adaptar els Centres Cívics a la nova realitat social. (1)

1.4.08 Implicar l'Arxiu Municipal en el teixit social de la ciutat. (1)

1.5 Salut en totes les polítiques

1.5.01 Augmentar i millorar les actuacions adreçades a la promoció i protecció de la salut. (1)

1.5.02 Crear nous espais i instruments que permetin adaptar-se a un model basat en els determinants socials de la salut. (1)

1.5.03 Millorar la coordinació de tots els actors implicats a Reus Ciutat Saludable. (1)

1.5.04 Promoure l'empoderament de les persones i de les comunitats pel que fa la seva pròpia salut. (1)

1.5.05 Reordenar el mapa sanitari local per garantir una bona qualitat del servei. (1)

1.7 Cultura

1.7.01 Promoure un model cultural basat en la participació. (0)

1.7.02 Establir una programació anual estable. (0)

1.7.03 Consolidar i ampliar els públics assistents als teatres de Reus. (0)

1.7.04 Fomentar la creació artística. (0)

1.7.05 Promoure projectes educatius i formació al voltant de les arts escèniques i altres expressions culturals. (0)

1.7.06 Fomentar la lectura. (0)

1.7.07 Fomentar l'ús de les biblioteques i apropar-les a la ciutadania. (0)

1.7.08 Millorar i consolidar les diferents festes populars de la ciutat. (0)

1.7.09 Vetllar pel foment i manteniment de la Festa Major per tal de conservar la seva essència. (0)

1.7.10 Potenciar el coneixement cultural de la ciutat a través de les fonts de l’Arxiu Municipal. (0)

1.7.11 Ser catalitzadors de tota l'activitat cultural de la ciutat. (0)

1.7.12 Millorar l'estat i la gestió dels equipaments i espais culturals, facilitant la seva accessibilitat. (0)

1.7.13 Ampliar i millorar la xarxa de biblioteques. (0)

1.7.14 Millorar el finançament extern de les activitats culturals. (0)

1.7.15 Enfortir la imatge cultural de la ciutat a través de les noves eines de màrqueting i difusió. (0)

1.8 Esports

1.8.01 Definir una xarxa bàsica d'instal·lacions esportives a la ciutat. (0)

1.8.02 Potenciar les instal·lacions esportives de proximitat. (0)

1.8.03 Promoure l’esport per a tothom. (0)

1.8.04 Potenciar l'esport de base. (0)

1.8.05 Enfortir el sistema esportiu local. (0)