Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

4. Gestió, Organització i Planificació

4.1 Hisenda

4.1.01 Caminar cap a una planificació coordinada i tranversal. (4)

4.1.02 Potenciar la cohesió social en les polítiques fiscals. (2)

4.1.03 Garantir la sostenibilitat econòmica dels serveis municipals, optimitzant l’obtenció d’ingressos i millorant la gestió de les despeses. (4)

4.1.04 Optimitzar l'organització i gestió dels recursos. (1)

4.1.05 Administrar el patrimoni municipal. (1)

4.2 Organització i persones (RRHH)

4.2.01 Adaptar l’organització a la modernització de l’administració, millorant l’eficiència i qualitat en la prestació de serveis. (5)

4.2.02 Adequar els llocs de treball a les necessitats reals de l'organització. (3)

4.2.03 Aprofitar el potencial dels Recursos Humans. (4)

4.2.04 Planificar i adequar els Recursos Humans apostant per la promoció i el desenvolupament de la carrera professional. (5)

4.2.05 Millorar la regulació de l’accés i provisió de places. (2)

4.2.06 Millorar els aspectes relacionats amb la seguretat i la salut en el treball. (1)

4.2.07 Avançar cap a un nou model d'organització i gestió estratègica adaptat a les noves necessitats. (5)

4.3 Gestió i optimització de recursos

4.3.01 Apropar l'administració a les necessitats i expectatives del ciutadà. (3)

4.3.02 Garantir l’accés de la ciutadania a l’administració electrònica. (2)

4.3.03 Millorar l’eficàcia de l’aparell administratiu. (8)

4.3.04 Oferir un bon servei de l'Arxiu Municipal tant de forma interna com externa. (2)

4.4 TIC i smart city

4.4.01 Esdevenir una ciutat més intel·ligent gràcies al coneixement generat per l’ús intensiu de les dades. (8)

4.4.10 Apostar per la transformació digital dels aparcaments. (2)

4.4.11 Potenciar la ciutat intel·ligent i coliderar el territori smart. (2)

4.4.02 Avançar cap a la gestió intel·ligent dels serveis municipals mitjançant la implantació i integració de sistemes i aplicacions (smart city). (3)

4.4.03 Implantar l’administració electrònica i reduir la documentació en paper a una presència residual. (4)

4.4.04 Garantir l’accés de la ciutadania a l’administració electrònica. (3)

4.4.05 Facilitar l’escolta activa de l’Ajuntament de Reus amb l’ampliació i consolidació de recursos tecnològics. (2)

4.4.06 Garantir l’accés de les xarxes de telecomunicacions d’altes prestacions al municipi. (4)

4.4.07 Modernitzar, augmentar la capacitat i fer més resilients els sistemes informàtics municipals. (2)

4.4.08 Potenciar la implantació i creació d’empreses i el clúster TIC. (2)

4.4.09 Promoure la implantació de sistemes TIC vinculats a l'urbanisme i la planificació de ciutat. (2)

4.5 Transparència i bon govern

4.5.01 Desplegar el Reglament de Participació Ciutadana en matèria de transparència, bon govern i bona administració. (3)

4.5.02 Facilitar l’accés de la ciutadania a qualsevol informació pública que estigui en poder de l’administració. (3)

4.5.03 Millorar i facilitar l’accés comprensible a la informació publicada per l’Ajuntament de Reus i els seus ens instrumentals i garantir un adequat retiment de comptes cap a la ciutadania. (4)

4.5.04 Millorar l’atenció de les queixes i suggeriments que es reben per part de la ciutadania. (1)

4.5.05 Vetllar per tal que els serveis públics de competència de l’Ajuntament de Reus es prestin en unes condicions raonables de qualitat a partir del compromís establert. (3)

4.6 Comunicació i dret a la informació

4.6.01 Facilitar que la ciutadania tingui garantit un accés eficaç a la informació de l'Ajuntament de Reus, en especial a la informació institucional i de servei, així com a la planificació, execució i avaluació de l'acció de govern. (5)

4.6.02 Millorar la gestió de la comunicació de l'Ajuntament. (2)

4.6.03 Actualitzar la imatge corporativa de l'Ajuntament com a eina de cohesió i d'identitat. (2)

4.7 Planificació estratègica de polítiques transversals de ciutat

4.7.01 Fomentar l’acció de govern transversal i coordinada intraregidories per generar sinèrgies en les accions municipals. (3)

4.7.02 Impulsar l’acció de govern cap a una governança estratègica. (2)

4.8 Relacions institucionals i projecció exterior

4.8.01 Impulsar i coordinar projectes i iniciatives amb visió de conjunt per a l’àmbit metropolità del Camp de Tarragona. (3)

4.8.02 Intensificar les relacions institucionals del municipi amb altres administracions i entitats, per tal de ser un referent en polítiques municipals. (2)